ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9 จำนวน 110 คน  
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566  ณ ห้องประชุม ชั้น 2  อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ
นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9 จำนวน 110 คน  
ซึ่งได้จัดการอบรมในช่วงวันที่ 17 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีนายอนันต์ แก้วกำเนิด รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความรักและความผูกพันที่ทุกคนต่างมีให้แก่กัน ตลอดจนความภาคภูมิใจในการสำเร็จการฝึกอบรม ในงานนี้กลุ่มไพลินได้รับคัดเลือกให้ได้รับรายงานดีเด่น ของรุ่น นงส. 9 ด้วย ในหัวข้อเรื่อง
การจัดสรรงบประมาณ และ การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการงบประมาณของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งภาคเอกชน โดยเนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับระบบงบประมาณ  การวางแผนและจัดทำงบประมาณ  การอนุมัติและการบริหารงบประมาณ การบูรณาการงบประมาณ การติดตาม ประเมินผลและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่มีมีผลต่องบประมาณแผ่นดิน  ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้มีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ  ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารงานและการบริหารจัดการงบประมาณในกลุ่มนักบริหารระดับสูง
 
ด้านการศึกษาอบรม ได้แบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 6 กลุ่ม โดยมีชื่อตามอัญมณี ประกอบด้วย 1) กลุ่มทับทิม มีนายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานกลุ่ม 2)กลุ่มเพทาย มีนายสุรศักดิ์ ปัญญาวุฒิ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด เป็นประธานกลุ่ม 3)กลุ่มไพลิน มีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกลุ่ม 4)กลุ่มไข่มุก มีพลเรือโท ไพศาล ชะโนภาษ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือเป็นประธานกลุ่ม 5) กลุ่มมรกต มีนายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นประธานกลุ่ม และ6)กลุ่มบุษราคัม มีนายชนินทร วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นประธานกลุ่ม โดยผู้เข้าอบรมได้เลือกนายสุรศักดิ์ ปัญญาวุฒิ จากกลุ่มเพทาย ให้ทำหน้าที่ประธานรุ่น นงส. 9 
 
 
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2566,17:15   อ่าน 28 ครั้ง