ข่าวภูมิภาค
ลงพื้นที่ หมู่ 12 บ้านตระกูลสามนาง ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล นำโดยนางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายก อบต.วังพิกุล พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.วังพิกุล ร่วมลงพื้นที่ หมู่ 12 บ้านตระกูลสามนาง ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้าน หมู่ 12 พร้อมประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 กิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ขยะอันตรายชุมชน การรับบริจาคขยะรีไซเคิล กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) มาตรการป้องกันโรคติดต่อจากยุงลาย การเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลวังพิกุล รุ่น 2 และการรายงานสถานการณ์สภาพอากาศและการป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังพิกุล ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2565,20:33   อ่าน 68 ครั้ง