ข่าวภูมิภาค
สุดยอด ปทุมธานี นำร่องใช้ใบไม้กากไม้มาทำจานภาชนะใส่อาหาร
สุดยอด ปทุมธานี นำร่องใช้ใบไม้กากไม้มาทำจานภาชนะใส่อาหาร
 
เมื่อวันที่ (8 พ.ย.65) เวลา 09.00 น. ที่ ประชุมห้องเจ้าพระยาปทุมธานี ชั้น 2 ศาลากลาง จ.ปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รอง ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าภายใต้ “โครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG” จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นายชูเกษ อุ่นจิตติ บริษัท อีเอสโกลบอล จำกัด นายกษมา ถาวร ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ร่วมแถลง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานจำนวนมาก
 
นายพงศธร กาญจนะจิตรา รอง ผวจ.ปทุมธานี กล่าวว่า งานแสดงสินค้าภายใต้ “โครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG” จังหวัดปทุมธานี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
 โดยโครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG” จังหวัดปทุมธานี เป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดล BCG โดยมีรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่อาศัยฐานความเข้มแข็งของประเทศ อันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นเจ้าของ สินค้าและบริการมูลค่าสูง ที่ยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการ นำเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม่ที่ช่วยหลายข้อจำกัด ให้เกิดการก้าวกระโดดของการพัฒนาต่อยอด สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจออย่างยั่งยืน กระจายรายได้โอกาส และความมั่งคั่งแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) รวมถึงการรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้สมดุลด้วยการใช้โมเดลเศรษฐกิจ ที่เรียกว่า “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ทั้งนี้ โมเดลเศรษฐกิจ BCG มีความสอดคล่องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทำหน้าที่บูรณาการ การพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) จากฐานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรม
 
ดังนั้น จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี จึงได้ดำเนินการ“โครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG” จังหวัดปทุมธานี เพื่อยกระดับสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดปทุมธานี และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ โดยการนำเศษวัสดุจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้โฟมและพลาสติก ซึ่งผลจากการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนและสร้างแนวคิดให้กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร ในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ ที่เกิดจากวัสดุธรรมชาติ สร้างงานในชุมชน ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเชื่อมโยงกรอบแนวคิด BCG Model และได้ยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ สร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดที่หลากหลายช่องทางมากขึ้น และก้าวสู่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
 
โดยการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการ มีกิจกรรมพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ในการพัฒนายกระดับสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ การนำเศษวัสดุจากธรรมชาติ อาทิ ใบไม้หลากหลายชนิด กาบมะพร้าว แม้แต่ผักตบชวา นำมาประยุกต์เข้าเครื่องทับที่ใช้อุณหภูมิความร้อนจัดแบบเป็นรูปทรง ถ้วยชาม ชนิดต่างๆเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้โฟมและพลาสติก ทั้งสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากวัสดุธรรมชาติ สร้างงานในชุมชน ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเชื่อมโยงกรอบแนวคิด BCG Model ซึ่งปัจจุบันทั้ง 10 กลุ่ม สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติได้ด้วยตนเอง จากนั้นได้มีการนำสินค้าไปทดลองตลาดและการจัดงานแสดงสินค้าภายใต้ “โครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG” จังหวัดปทุมธานี
 
ดังนั้นขอเชิญชวนทุกท่าน ไปเยี่ยมชม งานแสดงสินค้าภายใต้ “โครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG” จังหวัดปทุมธานี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ
 
สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม / บก.ข่าวภูมิภาค 081-6235473
 
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2565,18:41   อ่าน 120 ครั้ง