ข่าวภูมิภาค
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิกิติ์ฯ จัดกิจกรรม 5 ส. "ดูแลประดุจญาติ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน" พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.โรงพยาบาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิกิติ์ฯ จัดกิจกรรม 5 ส. "ดูแลประดุจญาติ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน" 
     พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.โรงพยาบาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 5 ส. ไตรมาส 1 ตามนโยบาย "ดูแลประดุจญาติ ปลอดภัยได้มาตรฐาน" โดยมี นาวาเอกหญิง สุมาลี ไวยเนตร
อนุกรรมการและเลขานุการ
บ้านพักข้าราชการใน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นำข้าราชการที่พักอาศัยในบ้านพักข้าราชการของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความรับผิดชอบ การดูแลสิ่งแวดล้อม ต่อที่พักอาศัยของตนเองและของทางราชการ ณ อาคารที่พักอาศัยหมายเลข 1 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
     สำหรับการจัดกิจกรรม 5 ส.
และ Big Cleaning ไตรมาส 1 เพื่อสนองต่อนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ "ดำรงความต่อเนื่องสวัสดิการบ้านพัก เพื่อการดูแลสวัสดิการบ้านพักข้าราชการกองทัพเรือ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง" และกระตุ้นให้ผู้ที่พักอาศัยในบ้านพักข้าราชการ
โรงพยาบาล เกิดความรัก ความผูกพัน ความรับผิดชอบ ในการดูแลสิ่งแวดล้อมต่อที่พักอาศัยของตนเองและของทางราชการ ประการสำคัญ เพื่อให้โรงพยาบาล มีความสง่างามทั้งภายในและภายนอกหน่วย เป็นที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจอยู่เสมอ โดยบุคลากรของโรงพยาบาลตลอดจนผู้ที่พักอาศัยมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
    นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.โรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ กองทัพเรือ
ให้ความสำคัญ เป็นกิจกรรมที่สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขรักษาสภาพแวดล้อม
บ้านพักอาศัยให้ดีขึ้น และมีความสำคัญต่อผู้พักอาศัย การจัดสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย
สะอาดเหมาะสม ย่อมเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี เปรียบเสมือนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ ให้แก่ผู้พักอาศัย
     กิจกรรม 5 ส. นอกเหนือจากการใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงพัฒนาให้มีสถานที่พักน่าอยู่ ปลอดภัยได้มาตรฐานแล้ว ยังส่งผลให้กับผู้พักอาศัยมีสุขภาวะที่ดี เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการจัดหรือปรับปรุงสถานที่ให้เกิดความสะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด เพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ความปลอดภัย และคุณภาพ เปรียบเสมือนก้าวแรกของการบริหารงานไปสู่ผลสำเร็จ เป็นการยืนยันถึงเครื่องมือในการบริหารจัดการ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากร และเป็นหนึ่งในนโยบายของโรงพยาบาลมาโดยตลอด เพื่อให้กำลังพลมีสวัสดิการและสวัสดิภาพ ตลอดจนมีความพร้อมในการทำงานให้กับกองทัพเรือ ต่อไปอีกด้วย
   หลังจากได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว รอง ผอ.โรงพยาบาลฯ ยังได้นำคณะตรวจเยี่ยมและดูแลความเรียบร้อยของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยความสนใจอีกด้วย
 
 
 
ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี 
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2565,20:49   อ่าน 15 ครั้ง