ข่าวภูมิภาค
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรีประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชาพิจารณ์งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ครั้งที่ 1 เบื้องต้นจันทบุรีมี 4 โครงการที่อาจเดินหน้าจัดทำโครงการในระยะสั้นและระยะกลาง
จันทบุรี-โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรีประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชาพิจารณ์งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ครั้งที่ 1 เบื้องต้นจันทบุรีมี 4 โครงการที่อาจเดินหน้าจัดทำโครงการในระยะสั้นและระยะกลาง 
วันนี้ ( 21 พ.ย.65 ) ที่ ห้องประชุมตากสิน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายสันติ รังษิรุจิ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชาพิจารณ์งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ครั้งที่ 1 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรีได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ให้บริการออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ตามสัญญาจ้างออกแบบให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนให้เป็นมาตรฐานมีความเป็นระเบียบสวยงามปลอดภัยและเป็นเมืองที่น่าอยู่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสภาพแวดล้อมที่ดียั่งยืนสืบต่อไป เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานการออกแบบ รายละเอียดงานโครงสร้างพื้นฐานและผลการคัดเลือกงานที่มีความจำเป็นในระยะสั้นและระยะกลาง ที่จะนำไปออกแบบรายละเอียด และการออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เบื้องต้นจันทบุรีมีโครงการออกแบบที่น่าสนใจ อาทิ โครงการระยะสั้น 1-5 ปี โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเลียบชายฝั่งทะเลบ้านหัวแหลม / โครงการการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอยต่อจังหวัดระยอง – จันทบุรี ตรงพื้นที่ อ.นายายอาม โครงการระยะกลาง 5-10 ปี โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องการตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี ตั้งแต่สวนสาธารณะ 5 ธันวา ถึงสะพานภิญญสาสน์ อ.เมืองจันทบุรี /โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี ตั้งแต่สะพานภิญญสาสน์ ถึงสะพานมหาราช อ.เมืองจันทบุรี โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้โครงการดังกล่าวเกิดประสิทธิผลสูงสุด พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน อันจะส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการในการนำไปสู่การปฏิบัติที่จะเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นได้ในอนาคต โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนมาร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่และระบบโครงสร้างพื้นฐานต่อไป
 
ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2565,20:38   อ่าน 7 ครั้ง